Atchison Topeka & Santa Fe EMD FTB
Author Randall White (whitepass)
Identifier kuid:58422:100268
Source www.trainzproroutes.org