Pennsylvania Lima-Hamilton LT-2400
Author Randall White (whitepass)
Identifier kuid2:58422:17:1
Source www.trainzproroutes.org